Eyetech logo_Eyetech Security Systems

ບໍລິການເຕືອນໄພຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ

Eyetech monitoring staff

ໃນປີ 2009, ບໍລິສັດ Eyetech ເປັນບໍລິສັດແຫ່ງທຳອິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການການຕິດຕາມເຕືອນໄພ 24 ຊົ່ວໂມງໃນ ສປປລາວ. ລະບົບຕິດຕາມເຕືອນໄພຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີມາເປັນເວລາຫລາຍກວ່າ 11 ປີ ເຊິ່ງລະບົບຈະເຮັດວຽກຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງທຸກມື້ ໂດຍຜ່ານໜ່່ວຍງານບໍລິການລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີການບຸກລຸກ ເຫດການໄຟໄໝ້ ຫລື ເຫດການອື່ນໆ ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ (ລູກຄ້າ) ຈະຖືກຕິດຕໍ່ກັບທັນທີເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຫດການຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ດຳເນີນການຢ່າງເໝາະສົມ.

lo