Eyetech logo_Eyetech Security Systems

ລະບົບກວດຈັບການບຸກລຸກ

burglar-entering-busines photo_Eyetech Security Systems

ການຕິດຕັ້ງລະບົບເຕືອນໄພເປັນວິທີການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຸດ ໃນການຮັບປະກັນຊັບສິນຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການຖືກລັກຂະໂມຍ ເພາະເມື່ອລະບົບສາມາດຈັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄົນ ຫລື ການເປີດ-ປິດຂອງປະຕູ ຫລື ປ່ອງຢ້ຽມ ມັນຈະສ້າງສັນຍານເຕືອນສຽງດັງເພື່ອໄລ່ຜູ້ບຸກລຸກ ແລະ ປ້ອງກັນການລັກຂະໂມຍກ່ອນທີ່ມັນຈະເກີດຂື້ນ. ລະບົບຍັງສາມາດແຈ້ງເຕືອນໄປຍັງສູນຕິດຕາມເຕືອນໄພ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າລະບົບມີການຕິດຕາມທີ່ເໝາະສົມ. ບໍ່ວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານຈະເປັນແບບໃດ ບໍລິສັດ Eyetech ຂອງພວກເຮົາກໍຈະນຳສະເໜີລະບົບເຕືອນໄພທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະສົມກັບທຸກການໃຊ້ງານ.

New Wireless Brochure

New Hardwired Brochure

lo