Eyetech logo_Eyetech Security Systems

ອຸປະກອນລ໋ອກສຳລັບໂຮງແຮມ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ

Orbita_Hotel Door Lock photo_Eyetech Security Systems

Orbita ໄດ້ນຳສະເໜີອຸປະກອນລ໋ອກ ແລະ ອຸປະກອນເສີມສຳລັບໂຮງແຮມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ລາຄາເປັນກັນເອງມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 15 ປີ. ສິນຄ້າຂອງ Orbita ທີ່ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີພ້ອມຈຳໜ່່າຍປະກອບດ້ວຍ: ລ໋ອກປະຕູລ໋ອກອັດຕະໂນມັດ, ຕູ້ເຊບ ແລະ ຕູ້ເຢັນນ້ອຍ ເຊິ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນຕົວເລືອກໜຶ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບມີໄວ້ໃນໂຮງແຮມທຸກຂະໜາດ.

lo