Eyetech logo_Eyetech Security Systems

ເຄື່ອງກວດຈັບໂລຫະ ແລະ ເຄື່ອງສະແກນ

GARRETT_Mental Detectors_Eyetech Security Systems

ເນື່ອງຈາກໄພຄຸກຄາມທີ່ເພິ່ມຂຶ້ນທົ່ວໂລກ ເຄື່ອງກວດຈັບອາວຸດ, ວັດຖຸລະເບີດ ຫລື ຢາເສບຕິດ ໄດ້ກາຍມາເປັນສິ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີເຄື່ອງກວດຈັບໂລຫະແບບຍ່າງຜ່ານ ຫລື ແບບຖື ເພື່ອໃຊ້ກວດຈັບໂລຫະທັງແບບໂດຍລວມ ແລະ ສະເພາະຈຸດ. ນອກນັ້ນພວກເຮົາຍັງມີເຄື່ອງສະແກນກະເປົາເດີນທາງ ແລະ ລະບົບກວດກາກ້ອງຍານພາຫະນະ ເພື່ອຮັບປະກັນ ແລະ ປ້ອງກັນໄພຄຸກຄາມທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃຫ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດ.

ເຄື່ອງກວດຈັບໂລຫະ

ເຄື່ອງສະແກນກະເປົາ

ເຄື່ອງກວດກ້ອງຍານພາຫະນະ

lo